Гимн Азербайджанской ССР

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Государственный гимн Азербайджанской ССР
Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Дөвләт Һимни
Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni
Автор слов Самед Вургун
Композитор Узеир Гаджибеков
Страна  Азербайджанская ССР
Утверждён 1944
Отменён 1992

Гимн Азербайджанской ССР c 1944 до 1992.
Silk-film.png Внешние видеофайлы
Silk-film.png Гимн Азербайджанской ССР

Госуда́рственный гимн Азербайджанской ССР (азерб. Азәрбајҹан Совет Сосиалист Республикасынын Дөвләт Һимни, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının Dövlət Himni, совр. Гимн Азербайджанской ССР) — государственный гимн Азербайджанской Советской Социалистической Республики в 19441992. В 1978 году текст гимна был переписан с тем, чтобы устранить из гимна упоминание о Сталине.

Текст 1978—1992[править | править код]

Официальный текст

Азәрбајҹан! Чичәкләнән республика, шанлы дијар!
Гадир совет елләриндә һәм азадсан, һәм бәхтијар.
Октјабрдан гүввәт алыб сән говушдун сәадәтә,
Алгыш олсун бу һүнәрә, алгыш олсун бу гүдрәтә!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Одлар јурду! Бу ағ ҝүнләр ел ҝүҹүнүн бәһрәсидир,
Гəһрәманлыг, бир дә һүнәр азад инсан һәвәсидир.
Насилләрдән-нәсилләрә јадиҝардыр дәјанәтин,
Коммунизмә биз ҝедирик, сыра мөһкәм, аддым мәтин.

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Рәшадәтли рус халгыдыр достлуг, бирлик бајрагдары,
Мүгәддәсдир, сарсылмасдыр дост елләрин бу илгары.
Гардаш халглар бирлијиндән алдыг ҝүҹү, гүдрәти биз,
Гој вар олсун бу иттифаг - шанлы Совет Вәтәнимиз!

Јолумуз Ленин јолудур, партијадыр рәһбәримиз,
Коммунизмин ҝүнәшилә нурланаҹаг сәһәримиз.
Биз ҝедирик ҝәләҹәјә галибләрин ҹәрҝәсиндә,
Јаша, јаша, Азәрбајҹан, бөјүк совет өлкәсиндә!

Текст на латинице

Azərbaycan! Çiçəklənən respublika, şanlı diyar!
Qadir sovet ellərində həm azadsan, həm bəxtiyar.
Oktyabrdan qüvvət alıb sən qovuşdun səadətə,
Alqış olsun bu hünərə, alqış olsun bu qüdrətə!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Odlar yurdul Bu ağ günlər el gücünün bəhrəsidir,
Qahrəmanlıq, bir də hünər azad insan həvəsidir.
Nasillərdən-nəsillərə yadigardır dəyanətin,
Kommunizmə gedirik biz, sıra möhkəm, addım mətin.

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Rəşadətli rus xalqıdır dostluq, birlik bayraqdarı,
Müqəddəsdir, sarsılmasdır dost ellərin bu ilqarı.
Qardaş xalqlar birliyindən aldıq gücü, qüdrəti biz,
Qoy var olsun bu ittifaq - şanlı Sovet Vətənimiz!

Yolumuz Lenin yoludur, partiyadır rəhbərimiz,
Kommunizmin günəşilə nurlanacaq səhərimiz.
Biz gedirik gələcəyə qaliblərin cərgəsində,
Yaşa, yaşa, Azərbaycan, böyük sovet ölkəsində!

Русская версия

Азербайджан! Процветающая республика, славный край!
Ты свободен и счастлив среди могучих советских народов!
Черпнув силу у Октября, ты обрёл счастье!
Слава этому подвигу, слава этому могуществу!

Наш путь — путь Ленина, Партия — наш руководитель!
Наше утро озарится солнцем коммунизма!
Мы идём в будущее в ряду победителей!
Живи, живи, Азербайджан, в великой советской стране!

Страна огней! Эти светлые дни — плод усилий народа!
Героизм и подвиг — чаяние свободного человека!
Твоя стойкость — это знак памяти, передаваемый из поколения в поколение!
Мы идём в коммунизм, наши ряды крепки, а шаги тверды!

Наш путь — путь Ленина, Партия — наш руководитель,
Наше утро озарится солнцем коммунизма!
Мы идём в будущее в ряду победителей!
Живи, живи, Азербайджан, в великой советской стране!

Доблестный русский народ — знаменосец дружбы и единства!
Священна, непоколебима верность дружественных народов!
Мы почерпнули силу и могущество от единства братских народов!
Пусть живёт этот союз, славная советская наша страна!

Наш путь — путь Ленина, Партия — наш руководитель!
Наше утро озарится солнцем коммунизма!
Мы идём в будущее в ряду победителей!
Живи, живи, Азербайджан, в великой советской стране!

Сталинская версия 1944—1978[править | править код]

Официальный текст

Азәрбајҹан - дүнја ҝөрмүш бу шәрәфли, шанлы дијар,
Вәтән ешги бабалардан галмыш әзиз бир јадиҝар,
Ганлы дөјүш мејданында биз јаратдыг ағ ҝүнләри -
Нәсилләрдән нәсилләрә јурдумузун шөһрәти вар.

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән!
Гоҹа Шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән.
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөһрәтисән!

Устадымыз бөјүк Ленин - шанлы зәфәр бајрағымыз,
Рәһбәримиз Сталиндир - бизим һәјат нөврағымыз!
Ҝөзәл Бакы! Гүдрәтиндән илһам алыр Азәрбајҹан,
Азад елли, азад ҝүнлү доғма Совет торпағымыз!

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән!
Гоҹа шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән!
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөхрәтисән!

Гардашымыз рус халгыдыр азадлығын бајрагдары,
Ганымызла сувармышыг бу достлуғу, бу илгары,
Јер үзүнүн шөхрәтидир шанлы Совет торпағымыз,
Бу торпагда чичәк ачды инсанлығын илк баһары!

Гој вар олсун Азәрбајҹан, Одлар јурду - Ана вәтән!
Гоҹа шәргә ҝүнәш доғур јурдумузун гүдрәтиндән!
Бајрағымыз сосиализмин гардаш елләр дүнјасыдыр,
Јаша вәтән! Халгымызын шәрәфисән, шөхрәтисән!

Текст на латинице

Azərbaycan! Dünya görmüş bu şərəfli şanlı diyar!
Vətən eşqi babalardan qalmış əziz bir yadigar,
Qanlı döyüş meydanında biz yaratdıq ağ günləri,
Nəsillərdən nəsillərə yurdumuzun şöhrəti var!

Qoy var olsun Azərbaycan Odlar yurdu - Ana vətən!
Qoca Şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən!
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən,şöhrətisən!

Ustadımız böyük Lenin - şanlı zəfər bayrağımız,
Rəhbərimiz Stalindir - bizim həyat növrağımız!
Gözəl Bakı! Qüdrətindən ilham alır Azərbaycan,
Azad elli, azad günlü doğma Sovet torpağımız!

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən!
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən!
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən!

Qardaşımız rus xalqıdır azadlığın bayraqdarı,
Qanımızla suvarmışıq bu dostluğu, bu ilqarı,
Yer üzünün şöhrətidir şanlı Sovet torpağımız,
Bu torpaqda çiçək açdı insanlığın ilk baharı!

Qoy var olsun Azərbaycan, Odlar yurdu - Ana vətən!
Qoca şərqə günəş doğur yurdumuzun qüdrətindən!
Bayrağımız sosializmin qardaş ellər dünyasıdır,
Yaşa vətən! Xalqımızın şərəfisən, şöhrətisən!

Русская версия

Азербайджан! Повидавший мир почтенный, славный край!
Любовь к родине — оставленная предками дорогая память!
Мы создали светлые дни на полях кровавых сражений!
Слава нашей Отчизны переходит из поколения в поколение!

Пусть будет жить Азербайджан — страна огней, родина-мать!
Благодаря могуществу нашей Отчизны, восходит солнце над старым Востоком!
Наше знамя — мир братских социалистических народов!
Живи, Родина! Ты — честь и слава нашего народа!

Наш учитель, великий Ленин, — славное знамя победы!
Наш вождь, Сталин, — восхищение нашей жизни!
Красавец Баку! Азербайджан черпает вдохновение от твоей силы!
Наша родная советская земля, на которой живет свободный, счастливый народ!

Пусть будет жить Азербайджан — страна огней, родина-мать!
Благодаря могуществу нашей Отчизны, восходит солнце над старым Востоком!
Наше знамя — мир братских социалистических народов!
Живи, Родина! Ты — честь и слава нашего народа!

Наш брат — русский народ — знаменосец свободы!
Мы окропили кровью эту дружбу, эту верность!
Славная советская земля — слава Земного шара!
На этой земле расцвела весна человечества!

Пусть будет жить Азербайджан — страна огней, родина-мать!
Благодаря могуществу нашей Отчизны, восходит солнце над старым Востоком!
Наше знамя — мир братских социалистических народов!
Живи, Родина! Ты — честь и слава нашего народа!

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]


Предшественник:
Гимн Азербайджанской ССР
Гимн Азербайджанской ССР
19441991
Преемник:
Гимн Азербайджана