Неделя крестопоклонная

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Крестопоклонная неделя»)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Неделя крестопоклонная
Животворящий Крест
Животворящий Крест
Тип православный
Отмечается православной церковью
В 2020 9 марта (22 марта)
В 2021 22 марта (4 апреля)
В 2022 14 марта (27 марта)
Празднование богослужение
Связан с Великим постом

Неде́ля крестопокло́нная (греч. κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) — название третьей Недели (воскресенья) Великого поста, с которой начинается четвёртая седмица Великого поста, которая так же называется «Крестопоклонной».

Название «крестопоклонная» происходит из-за того, что молящиеся в храме совершают поклонение «Честному и Животворящему Кресту Господню». Всего поклонение Животворящему Кресту за период Великого поста совершается на богослужении четыре раза: в воскресенье (на утрени), в последующий понедельник и среду (на 1-м часе), а также в пятницу (после отпуста Часов).

Богослужебное значение[править | править код]

Чин поклонения Честному и Животворящему Кресту Господню на богослужении в саму Крестопоклонную неделю в Православной церкви совершается аналогично богослужению на Воздвижение Креста Господня и на Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня. После изнесения (выноса) из алтаря и поклонения Кресту украшенный цветами Крест лежит на аналое посредине храма всю седмицу.

В понедельник и среду поклонение Кресту совершается следующим образом: на 1-м часе вместо тропарей: «Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́…» поётся тропарь трижды «Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство». Затем совершается троекратное пение тропаря «Кресту́ Твоему́ поклоня́емся, Влады́ко, и Свято́е Воскре́сение Твое́ сла́вим», во время которого трижды совершаются земные поклоны. Затем поются стихиры на поклонения Кресту из Постной Триоди (те же самые, что пели на богослужении в Неделю, на утрени, во время поклонения Кресту): «Прииди́те ве́рнии…», во время которых молящиеся по очереди, начиная со священства, монахов, мужчин, а затем женщин, подходят и целуют лежащий Крест на аналое. Последний раз поклонение Кресту совершают в пятницу, после того как отслужат Часы, служащий священник совершает отпуст, затем трижды поют тропарь «Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́…», а затем всё совершается тождественно тому, как в понедельник и в среду на 1-м часе. После того как все молящиеся в храме подойдут и поцелуют Крест, священник уносит его в алтарь, а аналой убирают.

Значение изнесения (выноса) Креста и поклонение ему в Неделю и последующую седмицу объясняется в богослужебных текстах: в Синаксари, в стихирах, каноне. Великий пост для верующих православных христиан сравнивается с пребыванием евреев в пустыне. Как тогда евреи (Ветхий Израиль) страдали от жажды в пустыни, а Моисей опустил дерево и сделал воды Мерры сладкими (Исх. 15:23), так и Православная церковь выносит на поклонение Животворящий Крест посредине Четыредесятницы, услаждает пост для верующих и насыщает духовную жажду православных христиан (людей Нового Израиля).

Среда Крестопоклонной седмицы называется в Типиконе Средопостной, а также Преполовение поста, потому что это середина Великого Поста, об этом говорится и в богослужении, например, в стиховной стихире на утрени: «Преполови́вше пучи́ну возде́ржания…»[1]. В богослужебном Уставе подчёркивается, что этот день не является праздничным: «средопо́стную сре́ду, на трапе́зе не достои́т разреша́ти на еле́й и вино́, я́ко па́че де́нь пла́ча есть, а не ра́дости»

Кондак, икос и первая стихира, поемая на поклонение Кресту
На греческом[2] На церковнославянском (транслитерация)[3] На русском[4]
кондак Ἦχος πλ. β'

Οὐκέτι φλογίνη ῥομφαία φυλάττει τὴν πύλην τῆς Ἐδέμ· αὐτῇ γὰρ ἐπῆλθε παράδοξος σβέσις τὸ ξύλον τοῦ Σταυροῦ, θανάτου τὸ κέντρον, καὶ ᾍδου τὸ νῖκος ἐλήλαται, ἐπέστης δὲ Σωτήρ μου βοῶν τοῖς ἐν ᾍδῃ· Εἰσάγεσθε πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον.

глас 7-й

Не́ ктому́ пла́менное ору́жие храни́т вра́т Еде́мских: на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́з Дре́во кре́стное, сме́ртное жа́ло, и а́дова побе́да прогна́ся. Предста́л бо еси́ Спа́се мой, вопи́я су́щим во́ а́де: вни́дите па́ки в ра́й.

глас 7-й

Уже пламенный меч не охраняет врат Эдема, ибо он чудесно связан древом Креста. Изгнаны жало смерти и победа ада, и Ты, Спаситель мой, предстал, взывая во аде пребывавшим: «Снова входите в рай!»

икос Τρεῖς σταυροὺς ἐπήξατο ἐν Γολγοθᾶ ὁ Πιλᾶτος, δύο τοῖς λῃστεύσασι, καὶ ἕνα τοῦ Ζωοδότου, ὃν εἶδεν ὁ ᾍδης, καὶ εἶπε τοῖς κάτω· Ὦ λειτουργοί μου καὶ δυνάμεις μου τίς ὁ ἐμπήξας ἧλον τῇ καρδίᾳ μου; ξυλίνῃ με λόγχῃ ἐκέντησεν ἄφνω καὶ διαρρήσομαι, τὰ ἔνδον μου πονῶ, τὴν κοιλίαν μου ἀλγῶ, τὰ αἰσθητήριά μου, μαιμάσσει τὸ πνεῦμά μου, καὶ ἀναγκάζομαι ἐξερεύξασθαι τὸν Ἀδὰμ καὶ τοὺς ἐξ Ἀδάμ, ξύλῳ δοθέντας μοι· ξύλον γὰρ τούτους εἰσάγει πάλιν εἰς τὸν Παράδεισον. Три́ кресты́ водрузи́ на Голго́фе Пила́т, два́ разбо́йников, и еди́н Жизнода́вца. Его́же ви́де ад, и рече́ су́щим до́ле: о слуги́ мои́, и си́лы моя́! Кто водрузи́в гво́здие в се́рдце мое́, древяны́м мя копие́м внеза́пу прободе́? И растерза́юся, вну́тренними мои́ми болю́, утро́бою уязвля́юся, чу́вства моя́ смуща́ют ду́х мо́й, и понужда́ются изрыга́ти Ада́ма, и су́щия от Ада́ма, дре́вом да́нныя ми: Дре́во бо си́я вво́дит па́ки в ра́й. Три креста водрузил на Голгофе Пилат: два — разбойникам, и один — жизни Подателю. Его увидел ад и обратился к находившимся в преисподней: «О служители мои и воинства мои! Кто Он, вонзивший гвоздь в сердце моё? Деревянным копьём Он пронзил меня внезапно, и скоро буду я расторгнут! Внутренности мои болят, чрево моё страдает, чувства мои дух мой томят, и понуждаем я извергнуть Адама и тех, кто от Адама, из-за древа преданных мне. Ведь это Древо их вводит снова в рай!»
стихира Ἦχος β'

Δεῦτε πιστοὶ τὸ ζωοποιὸν Ξύλον προσκυνήσωμεν, ἐν ᾧ Χριστὸς ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης ἑκουσίως χεῖρας ἐκτείνας ὕψωσεν ἡμᾶς εἰς τὴν ἀρχαίαν μακαριότητα, οὓς πρὶν ὁ ἐχθρός, δι΄ ἡδονῆς συλήσας, ἐξορίστους Θεοῦ πεποίηκε. Δεῦτε πιστοὶ Ξύλον προσκυνήσωμεν, δι' οὗ ἠξιώθημεν, τῶν ἀοράτων ἐχθρῶν συντρίβειν τὰς κάρας. Δεῦτε πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν τὸν Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ὕμνοις τιμήσωμεν. Χαίροις Σταυρὲ τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ τελεία λύτρωσις, ἐν σοὶ οἱ πιστότατοι Βασιλεῖς ἡμῶν καυχῶνται ὡς τῇ σῇ δυνάμει, Ἰσμαηλίτην λαόν, κραταιῶς ὑποτάττοντες. Σὲ νῦν μετὰ φόβου, Χριστιανοὶ ἀσπαζόμεθα, καὶ τὸν ἐν σοὶ προσπαγέντα Θεὸν δοξάζομεν λέγοντες· Κύριε ὁ ἐν αὐτῷ προσπαγείς, ἐλέησον ἡμᾶς ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

глас 2-й

Прииди́те ве́рнии, животворя́щему Дре́ву поклони́мся, на не́мже Христо́с Царь сла́вы во́лею ру́це распросте́р, вознесе́ на́с на пе́рвое блаже́нство, и́хже пре́жде сла́стию укра́д вра́г, изгна́ны от Бо́га сотвори́. Прииди́те ве́рнии, Дре́ву поклони́мся, и́мже сподо́бихомся неви́димых вра́г сокруши́ти главы́. Прииди́те вся́ оте́чествия язы́к, Кре́ст Госпо́день пе́сньми почти́м: ра́дуйся Кре́сте, па́дшаго Ада́ма соверше́нное изба́вление! О тебе́ ве́рнии ца́рие на́ши хва́лятся, я́ко твое́ю си́лою исма́ильтеския лю́ди держа́вно покаря́ющии. Тебе́ ны́не со стра́хом христиа́не целу́ем: на тебе́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вим, глаго́люще: Го́споди на том пригвозди́выйся поми́луй на́с, я́ко Бла́г и Человеколю́бец.

глас 2-й

Придите, верные, животворящему Древу поклонимся, на котором Христос, Царь славы, добровольно руки распростёр и возвысил к прежнему блаженству нас, которых враг, услаждением ограбив, соделал изгнанными от Бога. Придите, верные, поклонимся Древу, благодаря которому мы удостоились сокрушать головы невидимых врагов. Придите, все племена народов, Крест Господень песнопениями почтим. Радуйся Крест, падшего Адама совершённое искупление! Тобою вернейшие цари наши хвалятся, ибо они твоею силою народ измаильтян могущественно покоряют. Ныне тебя со страхом целуя, мы, христиане, славим пригвождённого на тебе Бога, возглашая: «Распятый на нём, Господи, помилуй нас, как благой и Человеколюбец!»

Славянские традиции[править | править код]

В среду этой недели отмечалось окончание половины Великого поста и у деревенской детворы был небольшой праздник[5], связанный с обходным обрядом, во время которого их одаривали крестообразным постным печеньем.

В воскресенье на четвёртой неделе (седмице) Великого Поста в храмах совершается поклонение Честному и Животворящему Кресту Господню, поэтому в народе эту неделю называли «Крестовой», «Солдохресной», а среду — «средокрестьем». На ночь со среды на четверг приходится середина поста, что придало большое значение этому дню, получившему в народе также название «Средопостие», «Средокрестье». Рассказывали, что в эту ночь пост переламывается пополам и, если не спать, можно услышать в переднем углу происходящий от этого хруст[6].

На этой неделе пекли пироги в виде креста, которые так и называли — «кресты», а также в виде сельскохозяйственных орудий — сохи, плуга, бороны, косы. Часть «крестов» селяне хранили до весенних посевов — их клали в сеялку к посевным семенам.

В некоторых местах хозяйки в кресты что-либо запекали, и затем во время семейного застолья смотрели: кому с какой начинкой достанется пирог. Считалось, если доставался уголёк — к печали, хлебные зёрна — к доброму урожаю, лучина — к смерти, чаинка — к нечаянной жизни, кусочек кирпича — к плохому жилью, овсяное зёрнышко — к благополучию, монета — к богатству.

Преполовение Великого поста часто понималось как его символический перелом. Представление о переходном значении Средопостия нашло различное выражение в обрядах, магии и фольклоре восточных и западных славян[7].

На Руси говорили, что будто бы в среду на этой неделе «переламывается» пост в переднем углу. Няни и бабушки, забавляя детей, садились в передний угол, за стол, и стучали под лавкой. Они уверяли детей, будто этот стук происходит от «ломанья» поста. Говорили, что с этого дня щука разбивает хвостом лёд[8].

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]