Тысячесловие

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
цяньцзывэнь — тысячесловие.

«Тысячесловие» (кит. 千字文, пиньинь qiānzìwén, палл. цяньцзывэнь, буквально: «текст в тысячу знаков») — классический китайский мнемонический текст философского содержания, применяемый для заучивания иероглифов. Состоит из 1000 неповторяющихся иероглифов, разделённых на 125 строф, каждая из которых состоит из двух рифмующихся строк по 4 иероглифа.

Авторство «Тысячесловия» приписывают известному литератору и высокопоставленному чиновнику Чжоу Синсы (周兴嗣, ум. в 521 году), составившему его по повелению императора У-ди из разрозненных иероглифов, написанных известным каллиграфом Ван Сичжи (321–379)[1].

Поскольку «Тысячесловие» приобрело широкую известность, его иероглифы иногда использовались для обозначения чисел от 1 до 1000 (например, в игре кено).

Тысячесловие[править | править код]

Примечание: ссылки с иероглифов ведут на другой проект фонда Викимедиа — Викисловарь. Статей о части из них пока не существует.


( Тянь)( Ди)( Сюань)( Хуан) ( Юй)( Чжоу)( Хун)( Хуан)
( Жи)( Юэ)( Ин)( Цзэ) ( Чэнь)宿( Су)( Ле)( Чжан)
( Хань)( Лай)( Шу)( Ван) ( Цю)( Шоу)( Дун)( Цзан)
( Жунь)( Юй)( Чэн)( Суй) ( Лу)( Лу)調( Дяо)( Ян)
( Юнь)( Тэн)( Чжи)( Юй) ( Лу)( Цзе)( Вэй)( Шуан)
( Цзинь)( Шэн)( Ли)( Шуй) ( Юй)( Чу)( Кунь)( Ган)
( Цзянь)( Хао)( Цзюй)( Цюэ) ( Чжу)( Чэнь)( Е)( Гуан)
( Го)( Чжэнь)( Ли)( Най) ( Цай)( Чун)( Цзе)( Цзян)
( Хай)( Сянь)( Хэ)( Дань) ( Линь)( Цянь)( Юй)( Сян)
( Лун)( Ши)( Хо)( Ди) ( Няо)( Гуань)( Жэнь)( Хуан)
( Ши)( Чжи)( Вэнь)( Цзы) ( Най)( Фу)( И)( Шан)
( Туй)( Вэй)( Жан)( Го) ( Ю)( Юй)( Тао)( Тан)
( Дяо)( Минь)( Фа)( Цзуй) ( Чжоу)( Фа)( Янь)( Тан)
( Цзо)( Чао)( Вэнь)( Дао) ( Чуй)( Гун)( Пин)( Чжан)
( Ай)( Юй)( Ли)( Шоу) ( Чэнь)( Фу)( Жун)( Цян)
( Ся)( Эр)( И)( Ти) ( Шуан)( Бин)( Гуй)( Ван)
( Мин)( Фэн)( Цзай)( Шу) ( Бай)( Цзюй)( Ши)( Чан)
( Хуа)( Бэй)( Цао)( Му) ( Лай)( Цзи)( Вань)( Фан)
( Гай)( Цы)( Шэнь)( Фа) ( Сы)( Да)( У)( Чан)
( Гун)( Вэй)( Цзюй)( Ян) ( Ци)( Гань)( Хуэй)( Шан)
( Нюй)( Му)( Чжэнь)( Цзе) ( Нань)( Сяо)( Цай)( Лян)
( Чжи)( Го)( Би)( Гай) ( Дэ)( Нэн)( Мо)( Ван)
( Ван)( Тань)( Би)( Дуань) ( Ми)( Ши)( Цзи)( Чан)
( Синь)使( Ши)( Кэ)( Фу) ( Ци)( Юй)( Нань)( Лян)
( Мо)( Бэй)( Сы)( Жань) ( Ши)( Цзань)( Гао)( Ян)
( Цзин)( Хан)( Вэй)( Сянь) ( Кэ)( Нянь)( Цзо)( Шэн)
( Дэ)( Цзянь)( Мин)( Ли) ( Син)( Дуань)( Бяо)( Чжэн)
( Кун)( Гу)( Чуань)( Шэн) ( Сюй)( Тан)( Си)( Тин)
( Хо)( Инь)( Э)( Цзи) ( Фу)( Юань)( Шань)( Цин)
( Чи)( Би)( Фэй)( Бяо) ( Цунь)( Инь)( Ши)( Цзин)
( Цзы)( Фу)( Ши)( Цзюнь) ( Юэ)( Янь)( Юй)( Цзин)
( Сяо)( Дан)( Цзе)( Ли) ( Чжун)( Цзэ)( Цзинь)( Мин)
( Линь)( Шэнь)( Люй)( Бо) ( Су)( Син)( Вэнь)( Цин)
( Сы)( Лань)( Сы)( Синь) ( Жу)( Сун)( Чжи)( Чэн)
( Чуань)( Лю)( Бу)( Си) ( Юань)( Чэн)( Цюй)( Ин)
( Жун) ( Чжи) ( Жо) ( Сы) ( Янь) ( Цы)( Ань)( Дин)
( Ду) ( Чу) ( Чэн) ( Мэй) ( Шэнь) ( Чжун)( И)( Лин)
( Жун) ( Е) ( Со) ( Цзи) ( Цзи) ( Шэнь) ( У) ( Цзин)
( Сюэ) ( Ю)( Дэн)( Ши) ( Шэ) ( Чжи) ( Цун) ( Чжэн)
( Цунь) ( И)( Гань)( Тан) ( Цюй) ( Эр) ( И) ( Юн)
( Лэ) ( Шу)( Гуй)( Цзянь) ( Ли) ( Бе)( Цзунь)( Бэй)
( Шан) ( Хэ) ( Ся) ( Му) ( Фу) ( Чан)( Фу)( Суй)
( Вай) ( Шоу) ( Фу) ( Сюнь) ( Жу) ( Фэн) ( Му) ( И)
( Чжу) ( Гу)( Бо)( Шу) ( Ю) ( Цзы) ( Би) ( Эр)
( Кун) ( Хуай)( Сюн)( Ди) ( Тун) ( Ци) ( Лянь) ( Чжи)
( Цзяо) ( Ю)( Тоу)( Фэн) ( Це) ( Мо)( Чжэнь)( Гуй)
( Жэнь) ( Цы) ( Инь) ( Цэ) ( Цзао) ( Цы)( Фу)( Ли)
( Цзе) ( И) ( Лянь) 退( Туй) ( Дянь) ( Пэй) (Фэй) ( Куй)
( Син) ( Цзин) ( Цин) ( И) ( Синь)( Дун)( Шэнь)( Пи)
( Шоу)( Чжэнь)( Чжи)滿( Мань) ( Чжу)( У)( И)( И)
( Цзянь) ( Чи) ( Я) ( Цао) ( Хао) ( Цзюэ) ( Цзы) ( Ми)
( Доу) ( И) ( Хуа) ( Ся) ( Дун) 西( Си) ( Эр) ( Ин)
( Бэй) ( Ман) ( МЯнь) ( Ло) ( Фу) ( Вэй) ( Цзюй) ( Цзин)
( Гун) 殿( Дянь) ( Пань) ( Юй) ( Лоу)( Цюань)( Фэй)( Цзин)
( Ту) ( Се) ( Цинь) ( Шоу) ( Хуа) ( Цай) ( Сянь) ( Лин)
( Бин) ( Шэ) ( Бан) ( Ци) ( Цзя) ( Чжан) ( Дуй) ( Ин)
( Сы) ( Янь) ( Шэ) (Си) ( Гу) ( Сэ) ( Чуй) ( Шэн)
( Шэн) ( Цзе) ( На) ( Би) ( Бянь)( Чжуань)( И)( Син)
( Ю) ( Тун)( Гуан)( Нэй) ( Цзо) ( Да) ( Чэн) ( Мин)
( Цзи) ( Цзи)( Фэн) ( Дянь) ( И)( Цзюй)( Цюнь)(Ин)
( Ду) 稿( Гао)( Чжун)( Ли) ( Ци) ( Шу) ( Би) ( Цзин)
( Фу) ( Ло)( Цзян)( Сян) ( Лу) ( Ся) ( Хуай) ( Цин)
( Ху) ( Фэн)( Ба)( Сянь) ( Цзя) ( Гэй) ( Цянь) ( Бин)
( Гао) ( Гуань)( Пэй)( Нянь) ( Цюй) ( Гу) ( Чжэнь) ( Ин)
( Ши) 祿( Лу)( Чи)( Фу) ( Чэ) ( Цзя) ( Фэй) ( Цин)
( Цэ) ( Гун)( Мао)( Ши) ( Лэ) ( Бэй) ( Кэ) ( Мин)
( Пань) ( Ци)( И)( Инь) ( Цзо) ( Ши) ( А) ( Хэн)
( Янь) ( Чжай) ( Цюй)( Фу) ( Вэй) ( Дань) ( Шу) ( Ин)
( Хуань) ( Гун)( Куан)( Гэ) ( Цзи) ( Жо) ( Фу) ( Цин)
( Ци) ( Хуэй)( Хань)( Хуэй) ( Шуй) ( Гань) ( У) ( Дин)
( Цзюнь) ( Ай)( Ми)( У) ( До) ( Ши) ( Ши) ( Нин)
( Цзинь) ( Чу)( Гэн)( Ба) ( Чжао) ( Вэй) ( Кунь) ( Хэн)
( Цзя) ( Ту)( Ме)( Го) ( Цзянь)( Фу)( Хуэй)( Мэн)
( Хэ) ( Цзунь)( Яо)( Фа) ( Хань) ( Би) ( Фань) ( Син)
( Ци) ( Цзянь)( По)( Му) ( Юн)( Цзюнь)( Цзуй)( Цзин)
( Сюань) ( Вэй)( Ша)( Мо) ( Чи) ( Юй) ( Дан) ( Цин)
( Цзю) ( Чжоу)( Юй)( Цзи) ( Бай)( Цзюнь)( Цинь)( Бин)
( Юэ) ( Цзун)( )( Дай) ( Чань) ( Чжу) ( Юнь) ( Тин)
( Янь) ( Мэнь)( Цзы)( Сай) ( Цзи) ( Тянь) ( Чи) ( Чэн)
( Кунь) ( Чи)( Цзе)( Дань) ( Цзюй) ( Е) ( Дун) ( Тин)
( Куан) ( Юань)綿( Мянь)( Мяо) ( Янь) ( Сюй) ( Яо) ( Мин)
( Чжи) ( Бэнь)( Юй)( Нун) ( У) ( Цзы) ( Цзя) ( Сэ)
( Чу) ( Цзай)( Нань)( Му) ( Во) ( И) ( Шу) ( Цзи)
( Шуй) ( Шу)( Дун)( Синь) ( Цюань)( Шан)( Чу)( Чжи)
( Мэн) ( Кэ)( Дунь)( Су) ( Ши) ( Юй) ( Бин) ( Чжи)
( Шу) ( Цзи)( Чжун)( Юн) ( Лао)( Цянь)( Цзинь)( Чи)
( Лин) ( Инь)( Ча)( Ли) ( Цзянь)( Мао)( Бянь)( Сэ)
( И) ( Цзюэ)( Цзя)( Ю) ( Мянь) ( Ци) ( Чжи) ( Чжи)
( Шэн) ( Гун)( Цзи)( Цзе) ( Чун) ( Цзэн) ( Кан) ( Цзи)
( Дай) ( Жу)( Цзинь)( Чи) ( Линь) ( Гао) ( Син) ( Цзи)
( Лян) ( Шу)( Цзянь)( Цзи) ( Цзе) ( Цзу) ( Шэй) ( Би)
( Со) ( Цзюй)( Цзянь)( Чу) ( Чэнь) ( Мо) ( Цзи) ( Ляо)
( Цюй) ( Гу)( Сюнь)( Лунь) ( Сань) ( Люй) ( Сяо) ( Яо)
( Синь) ( Цзоу)( Лэй)( Цянь) ( Гань)( Се)( Хуань)( Чжао)
( Цюй) ( Хэ)( Дэ)( Ли) ( Юань) ( Ман) ( Чоу) ( Тяо)
( Пи) ( Па)( Вань)( Цуй) ( У) ( Тун) ( Цзао) ( Дяо)
( Чэнь) ( Чэнь)( Вэй)( И) ( Ла) ( Е) ( Пяо) ( Са)
( Ю) ( Кунь)( Ду)( Юнь) ( Лин) ( Мо) ( Цзян) ( Сяо)
( Дань) ( Доу)( Вань)( Ши) ( Юй) ( Му) ( Нан) ( Сян)
( И) ( Ю)( Бинь)( Вэй) ( Шу) ( Эр) ( Юань) ( Цян)
( Юй) ( Шань)( Цань)( Фань) ( Ши) ( Коу) ( Чун) ( Чан)
( Бао) ( Юй)( Пэн)( Цзай) ( Цзи) ( Янь) ( Цзао) ( Кан)
( Цинь) ( Ци)( Гу)( Цзю) ( Лао) ( Шао) ( И) ( Лян)
( Це) ( Юй)( Цзи)( Фан) ( Ши) ( Цзинь) ( Вэй) ( Фан)
( Вань) ( Шань)( Юань)( Цзе) ( Инь) ( Чжу) ( Вэй) ( Хуан)
( Чжоу) ( Мянь)( Си)( Мэй) ( Ла) ( Сунь) ( Сян) ( Чуан)
( Сянь) ( Гэ)( Цзю)( Янь) ( Цзе) ( Бэй) ( Цзюй) ( Шан)
( Цзяо) ( Шоу)( Дун)( Цзу) ( Юэ) ( Юй) ( Це) ( Кан)
( Ди) ( Хоу)( )( Сюй) ( Цзи) ( Сы) ( Чжэн) ( Чан)
( Цзи) ( Сан)( Цзай)( Бай) ( Сун)( Цзюй)( Кун)( Хуан)
( Цзянь) ( Де)( Цзянь)( Яо) ( Гу) ( Да) ( Шэнь) ( Сян)
( Хай) ( Гоу)( Сян)( Юй) ( Чжи) ( Жэ) ( Юань) ( Лян)
( Люй) ( Ло)( Ду)( Тэ) ( Хай) ( Юэ) ( Чао) ( Сян)
( Чжу) ( Чжань)( Цзэй)( Дао) ( Бу) ( Хо) ( Пань) ( Ван)
( Бу) ( Шэ)( Ляо)( Вань) ( Цзи)( Цинь)( Жуань)( Сяо)
( У) ( Ба)( Лунь)( Чжи) ( Цзюнь)( Цяо)( Жэнь)( Дяо)
( Ши) ( Фэнь)( Ли)( Су) ( Бин) ( Цзе) ( Цзя) ( Мяо)
( Мао) ( Ши)( Шу)姿( Цзы) ( Гун) ( Пинь) ( Янь) ( Сяо)
( Нянь) ( Ши)( Мэй)( Цуй) ( Си) ( Хуэй) ( Лан) ( Яо)
( Сюань) ( Цзи) ( Сюань) ( Во) ( Хуэй) ( По) ( Хуань) ( Чжао)
( Чжи) ( Синь)( Сю)( Ху) ( Юн) ( Суй) ( Цзи) ( Шао)
( Цзюй) ( Бу)( Инь)( Лин) ( Фу) ( Ян)( Лан)( Мяо)
( Шу) ( Дай) ( Цзинь) ( Чжуан) ( Пай) ( Хуай) ( Чжань) ( Тяо)
( Гу) ( Лоу)( Гуа)( Вэнь) ( Юй) ( Мэн)( Дэн)( Цяо)
( Вэй) ( Юй)( Чжу)( Чжэ) ( Янь) ( Цзай)( Ху)( Е)

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]

  • Тысячесловие (англ.)
  • Войтишек Е. Э., «Канон трёх иероглифов», «Канон ста фамилий» и «Канон тысячи иероглифов» как выдающиеся памятники просветительской литературы старого Китая — Новосибирск, 2002.

Литература[править | править код]

  • Чжоу Синсы Тысячесловие / Введение, перевод с китайского и комментарий С. В. Зинина // Вестник РГГУ. Вып. 4. Восток: Исследования. Переводы. Кн. II. — М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2000. — с.176—212. [ISBN: 5-7281-0462-2 (кн. II), 5-7281-0290-5]

Примечания[править | править код]

  1. Статья о Цянь цзы вэнь на портале «Синология». Дата обращения: 11 декабря 2013. Архивировано 22 февраля 2014 года.