Центральносуданские языки

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Центральносуданские языки
Таксон семья
Статус общепризнана
Ареал Южный Судан, Чад, ЦАР, Уганда, Демократическая Республика Конго
Классификация
Категория Языки Африки
Нило-сахарская макросемья (гипотеза)
Состав
западная, восточная ветвь
Коды языковой группы
ISO 639-2
ISO 639-5 csu

Центральносуданские языки — семья из примерно 30 языков гипотетической нило-сахарской макросемьи. Распространены в следующих странах: Южный Судан, Чад, ЦАР, Уганда, Демократическая Республика Конго.

Лингвисты делят данную семью на 2 ветви. Восточные центральносуданские языки не следует путать с восточносуданскими языками.

Классификация

[править | править код]

Праязыки[1]:

русский пра-мору-мади пра-ленду-нгити прамангбету прамангбуту пра-сара-бонго-багирми пракреш аджа бирри
я *m=ā *mā *m=á *u=mu *m=a *a=m=a m=a m=á
ты *m=ī ~ *ɲ=ī *ɲī *m=í *i=ni *i *u=mu mu-mu mu
мы *à=mā *mǎ *à=mà *a=mu *ʓɛ *a-ga a=m=a m=áː
что *aɗʊ *=ɗū *as/i/ *a-ʓi *ɗi *a=ŋa ɔ=ro wa
кто *aɗɪ *=ɗī; *íē *aɗi *a-ɗe *ye *a=ni; *ɓi ɔ=ŋɔ ŋa
не *kʊ̄ *ì=nz- *kà *ŋgi-; *ra- *nTe; *ale [*ɖi] gu ɕa
один *àlʊ̄ *aɗɪ ~ *aɗ̣ɪ *k=ànà *eɗi *k=aɗe ìlá
два *irì *ārʸɔ̄ *s=o(C)ru *=ɖ=uwe *riyo *ɓir bira ukw=aːri
птица *àrī *àrɛ̀ *áríꜜ *k=ari *ʔyalɪ *sisi weri uɖa
собака *ɔ̀kɛ́ *ìсē *=esi *iɓu *bisi *k=ɔnɔ ɕ=ino ana
вошь *òrí *sī (*sʊ̄ ?) *=tì *t=ɔta *ŋgisa
дерево *kwɛ̄ *icu *=kɪrɛ; *=wò *ukpa *k=aga *kpi-kpi ɕi-ɕi kpi
лист *bí *bɪ *=bɪ *ibi *mbi
мясо *èzā *ìzā *ɲíꜜɲíꜜ *ura *i=ɖa [*a=ta] umbú kàká
яйцо *ɓú *īɓī *ɓu *iɓu *ɓU; *kaɓV *yaka; *ɓo-ɓu a=ʔi ɓʌ
рог *ōˀyú *ōʔyó ~ *ɔ̄ʔyʊ́ *=ígá *k=aʓu *k=aʓU *aʓa deɽe uðö
хвост *āví *ávì *=ávìꜛ *t=aʓa *=ila *kuyu so-so
голова *ɖì *ʓɔ *ɖùꜛ *uɖu *ɖɔ *ʓu-ʓu ʓu-ʓu ɖru
волосы *ɓɪ *ká *áwɛ́ *k=aɗi *bi *bi-bi bi-bi
глаз *mī *ɲɪ *=ŋgɔ̀ *uwe *kamU *mu i=ɲi
ухо *bí *bɪ *=bí *ubi *mbi *mbi-mbi mi-mbi nvö
нос *ɔmvɔ *ɔ̄ndì *=ámɔ̀ꜛ *t=ɔŋgi *U=mU *u=ŋu mú-mú í=mɔ̀
зуб *sí *=ku *=kí *usɛ *sU; *ŋaŋa *ɕe-ɕe u=ku
язык *l=ɛ(n)ɖa *īdà *=àꜛɖàꜛ *k=aɖu *n=ɖɛ *n=ʓa ndi-ndyi ì=nɖrɔ́
рот *tī *=cʊ̀ ~ *=cɔ̀ *=tíꜜ *uti *ta[-ra] àkpà tyi
рука *ɖí *ɔ̄cʊ́; *(V)θɔ́ *=tɛ́ *eɗi ~ *aɗi *ʓi [*rɛke] ruɓu iɲi
ноготь *ɔ́ɲí *=ɛ́ꜜwɛ́ꜜ *ɲal (?) *kakpi (?) kiŋgbi =isi
нога *pá *=/V/kɔ́; *=pɔ̀ *=ɔ́ꜜnzɔ́ꜜ *k=aru *=nɖi ~ *nʓa [*laga] kaɕa uŋgba
сердце *ásí *=āθí *=ísúꜜ *ɓoru *ŋguL [*suru] mágú
кровь *àrī *āžū *áli *k=otu *ma=ma *Usa usa ɔtɔ
кость *kwà *=kpa *=kpɔ̀ꜛ *ikpi *ɕʊŋɔ *kpɔ-kpɔ ɕuŋgu kpɔ
пить *mbū *=mbʊ̀ *=ɔmvu-ɔ *a=mvu *à=wɛ̄ (=yɛ̄ ?) *ɔ=mɔ a=mu a=ya
есть *ɲā *ɔ̄=ɲʊ̀ ~ *ɔ̄=ɲɔ̀ *=aɲɔ *a=nu *V=ɲʊ; *u=sa *ɔ=ɕɔ a=ɲ ɔ=ɲɔ
слышать *=rí *ī=rī *=ɔ̀gà *=ŋgɪ *=wo *o=go a=yi ša
умирать *ɖà *=ðɛ̀ *=onzi *=nde *=yo *ili iri ayi
убивать *fū *ō=fó ~ *(ɔ)=fɪ *=ɔfʊ *=fu *=pʊ *=fu a=pʌʔi à=wì
солнце *ìtú *āʒ́ī *=iko *Oyi *k=aɖa *=aʓa k=údyò uɖrà
луна *ìmbā *àbī *=aŋgwɛ *t=imba *napay ~ *lapay *ɕe-ɕe kápá áfí
звезда *ɓɪɓɪ *ʒ́ʊ̄; *lī *=tulu *r=iɓi ~ *ɓi-ɓi *KɛL- *ɛpɛ ŋgʌ́dʌ́ daŋgi
вода *igi *ɪɗa *=gwò *uwe *m=anɛ *u=yu ɓa-ɓa wu
дождь *ɔ̄zɛ̄; *ɓu *īʓē *=k=ʊma *t=iɓo *n=ɖi *n=ʓi ɓa-ɓa n=ɖri
камень *írà; *óní *ōʓū *=óꜜpíꜜ *k=ina *ku *aŋba gìsí aŋbà
дым *kà *ɪkɔ *=kɔ *t=enu *sa *ka-ka kó-kó ka-ka
огонь *ācí *k=àzʊ̄ *=ago *akɔ *paɗʊ *oɕo uɕa usi
зола *ɔ̄=fò *ōhū *ápùꜛ *t=ɛdu *buru *reka kuku kuvu-tu
черный *i=ni *tì *=ɛkʊ *=sa *=lu *=iri iri =nɖi
ночь *ŋgákī *īkū *=k=ìꜛnìꜛ *ɓoku *nɖɔ *nʓo-nʓo ʌtyí
новый *ɗí *ɔ̄=wʊ́ *=adi *=ɓu *i=ʒ́i [*raŋi] reɓe žya
сухой *ʔʷī *=ʔyù *=onɖu; *=ɛŋgɔ *o=nɖi *tutu; *àfā *=aŋa; *=iši ɔŋgko
имя *rú *ɔðɔ *=rʊ *aɓɛ *ri ~ *ro *=iri k=iri iri

Литература

[править | править код]
  • Boone D.W., Watson R.L. Moru-Ma'di Survey Report. Nairobi: SIL-Sudan, 1996;
  • Boyeldieu, Pascal. 2010. Evaluating the genetic unity of Central Sudanic: lexical and morphological evidence // Paper presented at the Workshop on Genealogical Classification of African Languages Beyond Greenberg, Berlin, 21-22 February 2010
  • Boyeldieu, Pascal and Nougayrol, Pierre. 2008. Les langues soudaniques centrales: essai d'évaluation // Ibriszimow, Dymitr (ed.), Problems of Linguistic-Historical Reconstruction in Africa, 9-30. Köln: Rüdiger Köppe.
  • Boyeldieu, P. 2006. Reflexes of a Labiovelar Series in Central Sudanic. in A.A. Abu-Manga, L. Gilley, and A. Storch, Eds. Insights into Nilo-Saharan Language, History and Culture. Proceedings of the 9th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium Institute of African and Asian Studies, University of Khartoum, 16-19 February 2004. Köln : Rüdiger Köppe Verlag, p. 129-151. [Consultable sur HAL]
  • Boyeldieu, Pascal, 2006 : Présentation des langues Sara-Bongo-Baguirmiennes, Paris, CNRS-LLACAN (document électronique).
  • Старостин Г. С. Языки Африки. Опыт построения лексикостатистической классификации. Т. 3. Нило-сахарские языки. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2017. 840 с. ISBN 978-5-9909114-9-9

Примечания

[править | править код]