Нотарикон

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нотарикóн (от др.-греч. νοταρικόν; иуд.-арам. נוֹטָרִיקוֹן‎) — акроним, применяемый в иудейской традиции для сокращённой передачи имён и названий.

Слово мишнаитского иврита «нотарикон» впервые встречается в Мишне (трактат Шаббат, 12:5). Слово это является заимствованием из греческого языка (νοταρικόν). В более позднее время этот термин уступает место термину рашей тевот (ראשי תיבות‎ — «начала слов»). Этот последний термин является несколько более широким, чем «нотарикон», так как включает в себя не только акронимы (то есть аббревиатуры, читаемые как единое слово), но и такие аббревиатуры, которые либо читаются побуквенно, либо при чтении «разворачиваются» в полные исходные слова.

В новое время термин «нотарикон» как в иврите, так и в русскоязычных публикациях на еврейскую тему, используется сравнительно редко и, как правило, относится только к одному специфическому применению акронимов в Каббале, для толкования как акронимов слов Торы, которые изначально акронимами не являются. В русскоязычных и англоязычных публикациях для обозначения других ивритских аббревиатур и акронимов используются именно эти слова — «акроним» и «аббревиатура» (англ. acronym и abbreviation).

Запись и чтение ивритских аббревиатур

[править | править код]

Для записи ивритских аббревиатур, образованных от двух и более слов, поступают следующим образом. От каждого из входящих в аббревиатуру исходных слов берётся 1 или 2 (изредка даже 3) первые буквы, и все эти буквы записываются подряд, но при этом в получившейся последовательности между предпоследней и последней буквами вставляются 2 небольшие наклонные черты (выше середины строки). Такие 2 черты называются на иврите гершаим и служат указателем того, что данная буквенная последовательность является аббревиатурой, а не самостоятельным словом.

Примеры: словосочетание ראש הממשלה (рош ха-мемшала) дословно означает «глава правительства», то есть «премьер-министр». Общепринятая аббревиатура от этого словосочетания образуется так, от первого слова (ראש) берётся первая буква (то есть ר — в иврите текст пишется справа налево), а от второго слова (הממשלה) — 2 первые буквы, то есть המ. В получившуюся последовательность (רהמ) вставляют гершаим, и получающаяся в итоге аббревиатура выглядит как רה"מ.

Словосочетание סגן מנהל כללי означает «заместитель генерального директора». При образовании аббревиатуры от первого слова берётся одна первая буква (то есть ס), от второго и от третьего слова — по 2 первые буквы, (מנ и כל). В результате получаем סמנכ"ל.

Два приведенных выше примера ивритских аббревиатур отличаются друг от друга по способу чтения. Первая из этих аббревиатур (ראש הממשלה — «глава правительства») при чтении текста вслух «разворачивается» в полный вариант, то есть читается как «рош ха-мемшала». Подобным образом читаются и многие другие ивритские аббревиатуры, но далеко не все.

Так, вторая из приведенных выше аббревиатура (סגן מנהל כללי — «заместитель генерального директора»), в отличие от первой, является акронимом, то есть получившаяся последовательность букв читается как одно слово.

Принципы чтения таких аббревиатур-акронимов следующие:

 • Поскольку буквы ивритского алфавита изначально обозначают согласные звуки, то при чтении добавляется огласовка, как правило, звук А. Так, в приведённом выше примере буквы סמנכל обозначают согласные звуки СМНКЛ. В эту последовательность согласных звуков добавляют три гласных А и весь акроним читается как «саманкал(ь)»
 • Если буквы акронима складываются в существующее в иврите слово, то этот акроним может читаться с огласовками этого слова, в частности, с гласной «э». Так бывает часто, но не всегда.
 • Буквы «вав» (ו) и «йуд» (י) в иврите могут обозначать как согласные звуки (В и Й соответственно), так и гласные (буква «вав» — О или У, буква «йуд» — И). Если эти буквы входят в состав акронима, то они, как правило, читаются как гласные, даже если в исходном словосочетании они обозначали согласные звуки.

Нотарикон в Каббале

[править | править код]

В каббале — мистический метод толкования, путём создания акронимов из первых или последних букв каждого слова предложения, или наоборот — образованию предложения из слов, первые или последние буквы которых принадлежат существующему слову.

Ивритские акронимы

[править | править код]

В книгах, научных публикациях и т. п. на еврейские или израильские темы встречаются некоторые ивритские акронимы. Это, как правило, названия организаций и партий. Кроме того, в русскоязычной литературе употребляется ивритский акроним Библии — Танах, и некоторые другие акронимы.

Русская транслитерация Аббревиатура на иврите Расшифровка аббревиатуры Чтение расшифровки Перевод
Танах תָּנָ"ךְ תורה נביאים כתובים Тора, Невиим, Ктувим Тора, Книга Пророков и Писания
Адмор אַדְמוֹ״ר אדוננו מורנו ורבנו адонейну морейну ве-рабейну господин, учитель и наставник наш
Хазал חָזָ"ל חכמינו זכרם לברכה хахамейну зихронам ли-враха наши мудрецы, благословенна их память
Хабад חַבַּ״ד חכמה, בינה, דעת хохма, бина, да‘ат мудрость, понимание, знание
МАПАЙ מַפַּא״י מִפְלֶגֶת פּוֹעֲלֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל Мифлегет поалей Эрец-Исраэль Партия рабочих Эрец-Исраэль
МАПАМ מַפַּ״ם מִפְלֶגֶת הַפּוֹעֲלִים הַמְּאֻחֶדֶת Мифлегет а-поалим а-меухедет Объединенная рабочая партия
МАФДАЛ מַפְדַּ"ל מִפְלָגָה דָּתִית לְאֻמִּית Мифлага датит леуммит Национально-религиозная партия
ШАС שָׁ"ס שומרי מסורת ספרדיים Шомрей масорет сфарадим Соблюдающие традицию сефарды
БИС (Бейс) בי"ס בית ספר Бейт сефер Школа
БИЛУ בִּיל"וּ בית יעקב לכו ונלכה Бет Яаков леху ве-нелха Дом Иакова идём вместе
НИЛИ נִילִ"י נֵצַח יְשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר Нецах Исраэль ло йешакер Вечность Израиля не обманет
Пал(ь)мах פַּלְמַ"ח פְּלוּגּוֹת-מַחַץ Плугот махац Ударные роты
ЭЦЕЛ(ь) אצ"ל ארגון צבאי לאומי Иргун Цваи Леуми Военная национальная организация
ЛЕХИ לח"י לוחמי חרות ישראל Лохамей Херут Исраэль Борцы за свободу Израиля
БАГАЦ בָּגָ"ץ בית המשפט הגבוה לצדק Бейт ха-мишпат ха-гавоа ле-цедек Высший Суд справедливости
Бейтар בֵּיתָ"ר ברית יוסף תרומפלדור Брит Иосеф Трумпельдор Союз имени Иосефа Трумпельдора
ЦАХАЛ צה"ל צבא הגנה לישראל Цава Агана ле-Исраэль Армия Обороны Израиля
ШАБАК שב"כ שירות הביטחון הכללי Шерут ха-битахон ха-клали Общая служба безопасности

Акронимы видных раввинов и хасидских деятелей

[править | править код]

Часто знаменитых раввинов называли акронимомами, образованными от их инициалов или от названия их основного труда. Иногда такие прозвища-акронимы становились наследуемыми фамилиями.

 • Ари или Аризаль
 • Ашлаг
 • Бешт — Бааль Шем Тов (Повелитель (или обладатель) благого имени [Бога]) — основатель хасидизма
 • НаРаян — рабби Ицхак ха-коэн Кук
 • Рамбам — Рабби Моше бен Маймон — учитель Моше сын Маймона
 • Рамбан — Рабби Моше бен Нахман — учитель Моше сын Нахмана
 • Рашби — Рабби Шимон бар Йохай — учитель Шимон сын Йохая
 • Раши — Рабейну Шломо Ицхаки — наш учитель Шломо Ицхаки (то есть сын Ицхака)

Нотариконы-фамилии

[править | править код]