Свете тихий

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

«Све́те ти́хий» (греч. Φῶς Ἱλαρόν) — одно из неизменяемых молитвословий православной вече́рни, одно из древнейших христианских песнопений.

Текст[править | править код]

Оригинальный греческий текст: Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς· διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει.

Церковнославянский:

Свете тихий..PNG

Све́те ти́хий Святы́я сла́вы, безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, Iису́се Христе́: прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й: те́мже мир тя сла́вит.[1]

Латинский: Iucunda lux tu gloriae, fons luminis de lumine, beate Iesu caelitus a Patre sancto prodiens. Fulgor diei lucidus solisque lumen occidit, et nos ad horam vesperam te confitemur cantico. Laudamus unicum Deum, Patrem potentem, Filium cum Spiritu Paraclito in Trinitas gloria. O digne linguis qui piis lauderis omni tempore, Fili Dei, te saecula vitae datorem personent. Amen.

Версии происхождения[править | править код]

Песнь «Свете тихий» — один из древнейших сохранившихся гимнов ранней Церкви. Василий Великий († 379) упоминает об этой песне в своей книге «О Святом Духе к Амфило́хию»:

Отцы наши не хотели принимать в молчании благодать вечернего света, но тотчас, как он наступал, приносили благодарение. Хотя мы не можем положительно сказать, кто был творцом тех хвалений, которые читаем во время светильничных молитв, впрочем народ повторяет древний голос и никому не представлялось еще, что хулу произносят, когда говорят: хвалим Отца, Сына и Святаго Духа Бога. Если бы кто знал и гимн Афиноге́на, который он, вместо предохранительного врачевства, оставил ученикам, когда сам поспешал уже ко всесожжению, тот узнал бы и мысль мучеников о Духе.

— Василий Великий. «О Святом Духе к Амфилохию». Глава 29

На основании этих слов Марк Эфесский уверенно приписал авторство «Свете тихий» священномученику Афиноге́ну Севастíйскому († 16 июля 311 года), и современные греческие богослужебные книги называют эту песню гимном святого Афиногена мученика. Анализ текста Васи́лiя Вели́кого показывает, что речь может идти о двух песнях: «Свете тихий» и другого, написанного Афиногеном. В связи с этим, высказывается предположение, что «Свете тихий» — ещё более ранний текст. Так как многие молитвы и гимны были заимствованы Василием Великим из чина Неокесари́йской церкви, то возможным автором может быть святой Григорий Неокесарийский († не позднее 270 года).

Славянские Часословы атрибутировали «Свете тихий» Софро́нию Иерусали́мскому († 644). Между тем, в Александрийском кодексе V века этот гимн уже приводится, причём в составе текстов Священного Писания. Анализ текста показывает, что гимн содержит христологию до эпохи Вселенских соборов. Таким образом, любая из версий делает «Свете тихий» древнейшим гимном вечерни.

Богослужебное использование[править | править код]

В Православной церкви[править | править код]

Гимн «Свете тихий» поётся на вечерне византийского обряда во время совершения «входа с кадилом», перед каждением алтаря: на великой вечерне во время пения богородична (на воскресных вечернях — догматика), последней стихиры на «Господи, воззва́х», клирики процессией выходят из северной двери алтаря и становятся посреди храма перед отверстыми Царскими вратами; первыми идут свещеносцы с зажжёнными свечами, затем диакон с кадилом (или Евангелием, если чтение последнего полагается в этот день) и предстоятель. Вечерний вход восходит к раннехристианскому обычаю: письменные памятники III века дают описание общих вечерних трапез христиан, которые в том случае, когда за трапезой присутствовал епископ, помимо прочего, сопровождались чином благословения вечернего света — внесением в собрание светильника.[2]

«Свете тихий» выражает благодарность молящихся за возможность лицезреть Христа, невечерний свет и Солнце правды, в то время, когда окружающий мир погружается в ночную тьму. Несмотря на свою краткость, «Свете тихий» безупречно излагает основные моменты христианского богословия:

Под пение «Свете тихий» процессия клириков входит в алтарь, что в совокупности с вынесенными светильниками символически указывает на то, что в собрании верных незримо вошёл сам Христос. Особенно торжественно вечерний вход выглядит в греческих Церквах, где сохранились обычаи общенародного пения «Свете тихий» и совершения полного входа (клирики выходят из алтаря, идут до западных врат храма и оттуда, через всю церковь, следуют к алтарю).

В Англиканской церкви[править | править код]

В ходе реформ XX века ряд церквей Англиканского сообщества ввели в своё богослужение новые литургические книги. В результате современные богослужебные книги Англиканской церкви, Епископальной церкви США и других позволили заменять стандартный чин покаяния, начинавший вечерню, церемонией вечернего света с пением «Свете тихий». Следствием этого стали многочисленные стихотворные переводы «Свете тихий» на английский язык.

Примечания[править | править код]

  1. Перевод: Тихий свет святой Славы Бессмертного Отца Небесного, Иисусе Христе! Достигнув времени заката, видев свет вечерний, воспеваем Отца и Сына и Святого Духа Бога. Достоин во все времена быть воспеваемым голосами преподобных, Сын Божий, жизнь дающий. Потому мир Тебя прославляет.
  2. Вечерня статья в Православной энциклопедии

Ссылки[править | править код]